Főoldal » Archív » Megvesztegette a vagyonőrt azért, hogy lopni tudjon

A Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség köte­les­ség­sze­gés­sel elkö­ve­tett vesz­te­ge­tés bűn­tet­te és lopás vét­sé­ge miatt emelt vádat két banai fér­fi­val szem­ben.

Az egyik vád­lott vagyon­őr­ként dol­go­zott a sér­tett Kft. által bérelt bábol­nai telep­he­lyen, ahol vagyon­vé­del­mi fel­ada­to­kat látott el. Az isme­rő­se meg­ke­res­te őt azzal, hogy pén­zért a mun­ka­kö­ri köte­le­zett­sé­gét szeg­je meg, vagy­is segít­sen neki a telep­hely­re bejut­ni, ahon­nan ő lopni fog. A vagyon­őr ebbe beleegyezett.

A férfi a meg­be­szé­lés­nek meg­fe­le­lő­en, 2017. augusz­tus 13. nap­ján, reg­gel a kame­rá­kat üzem­kép­te­len­né tette, majd a teher­gép­ko­csi­val érke­ző tár­sát a telep­hely­re been­ged­te. Az elkö­ve­tő ezt kihasz­nál­va műanyag ajtó­kat, alu­mí­ni­um kábelt, és vas­hul­la­dé­kot tulaj­do­ní­tott el, össze­sen 371.340 forint érték­ben. A vagyon­őr a segít­sé­gért 40.000 forin­tot kapott.

A vád­lot­tak bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­ről a Komá­ro­mi Járás­bí­ró­ság fog dönteni.