Főoldal » Hírek » Sajtóközlemények » Rázárta az ajtót a betörőre az idős sértett – fotóval – a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Fonyó­di Járá­si Ügyész­ség lopás vét­sé­gé­nek kísér­le­te miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban, őri­zet­be véte­le alatt emelt vádat azzal a negy­ve­nes éve­i­ben járó kecs­ke­mé­ti fér­fi­val szem­ben, akit a kam­rá­ban ért tet­ten a sértett. 

A vád­irat lénye­ge sze­rint a férfi mun­ka­vál­la­lás cél­já­ból érke­zett Bala­tonl­el­lé­re, ahol a műszak végez­té­vel ita­loz­ni kez­dett. Az ittas álla­pot­ba került vád­lott az éjsza­ka folya­mán meg­éhe­zett, ezért elha­tá­roz­ta, hogy betör az egyik ingat­lan­ba élel­met szerezni.

A férfi kiné­zett magá­nak egy lakó­há­zat, ami­nek az udvar felő­li bejá­ra­ti ajta­ján talál­ha­tó, 21 cm x 90 cm mére­tű abla­kot benyom­va bemá­szott a kam­ra­ként is hasz­nált kazán­ház­ba, ahol a sér­tett élel­mi­szert is tárolt, majd az abla­kon elkez­dett külön­bö­ző élel­mi­sze­re­ket kido­bál­ni azzal a cél­lal, hogy azo­kat ellopja.

A zajra fel­éb­redt az idős sér­tett, aki elő­ször azt hitte, hogy a kutyá­ja akar kimen­ni az udvar­ra, de ami­kor a rájött, hogy a nesz a kazán­ház­ból jön, benyi­tott oda. Az idős asszony nem ijedt meg a betö­rő lát­tán, hanem gyor­san kulcs­ra zárta a kazán­ház ajta­ját, fel­éb­resz­tet­te a fér­jét, és hívta a rendőrséget.

Az elkö­ve­tő oly­annyi­ra meg­le­pő­dött a sér­tett hatá­ro­zott­sá­gán, hogy a sze­mé­lyes dol­ga­it tar­tal­ma­zó háti­zsák­ját, és ez ellop­ni szán­dé­ko­zott élel­mi­sze­re­ket hát­ra­hagy­va, a beju­tás­hoz hasz­nált abla­kon keresz­tül elme­ne­kült a hely­szín­ről. A fonyó­di nyo­mo­zók a hát­ra­ha­gyott dol­gai alap­ján rövid időn belül elfog­ták és őri­zet­be vették.

Az ügyész­ség az őri­zet­ben lévő fér­fit 72 órán belül a Fonyó­di Járás­bí­ró­ság elé állí­tot­ta. A bíró­ság a tár­gya­lá­son az ügyé­szi vád­dal egye­ző­en álla­pí­tot­ta meg a vád­lott bűnös­sé­gét, akit 8 nap elzá­rás­ra ítélt.

A fény­kép a hely­szí­ni szem­le során készült a vád­lott által a beju­tás­hoz hasz­nált ablakról.

A férfi által a bejutáshoz használt ablak