Főoldal » Hírek » Súlyosította a bíróság a szélvédős csaló büntetését - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az ügyész­ség fel­leb­be­zé­se nyo­mán a Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék a pénz­bün­te­tés mel­lett a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től is eltil­tot­ta azt a 44 éves Nóg­rád megyei fér­fit, aki gép­ko­csi­ját hasz­nál­ta csa­lá­sok elkövetéséhez.

2021 ápri­li­sá­ban a vád­lott autó­já­nak szél­vé­dő­je egy másik jár­mű­ről fel­pat­ta­nó kő miatt meg­sé­rült. Ezután kigon­dol­ta, hogy vélet­len­sze­rű­en kivá­lasz­tott autó­so­kat követ és szó­lít fel fize­tés­re kőfel­ve­rő­dés ürügyén.

Négy egy­mást köve­tő napon hét autóst köve­tett és állí­tott meg azzal a valót­lan állí­tás­sal, hogy a gép­ko­csi­juk által fel­vert kő okoz­ta a szél­vé­dő­jé­nek sérü­lé­sét. Kisebb, pár ezer­től húsz­ezer forin­tig ter­je­dő „kár­té­rí­té­se­ket” kért, három autós fize­tett is neki, a töb­bi­ek azon­ban nem, így azok­nál kísér­le­ti szak­ban maradt a bűncselekmény.

A férfi mind­össze­sen 28.000 forint kárt oko­zott, amíg az egyik autós le nem buk­tat­ta. Meg­kér­te, hogy men­jen utána a jármű telep­he­lyé­re és a cég főnö­ké­vel beszél­je meg a dol­got, aki fel­is­mer­te, hogy koráb­ban édes­any­já­tól ugyan­ezen indok­kal pró­bált meg pénzt kicsal­ni a férfi.

A csa­lót első fokon a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság 200 óra köz­ér­de­kű munka bün­te­tés­re ítél­te, a Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség azon­ban fel­leb­be­zett a dön­tés ellen, mert a vád­ha­tó­ság állás­pont­ja sze­rint a bűn­cse­lek­mé­nyek gép­jár­mű­vel tör­té­nő üzlet­sze­rű elkö­ve­té­se a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás bün­te­tés kisza­bá­sát is indo­kolt­tá teszi.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék az ügyész­sé­gi állás­pont­tal mara­dék­ta­la­nul egyet­ért­ve súlyo­sí­tot­ta a bün­te­tést: 150.000 forint pénz­bün­te­tés­re, vala­mint 8 hónap köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás­ra ítél­te a bün­tet­len elő­éle­tű férfit.

A dön­tés jogerős.