Főoldal » Archív » Újabb első fokon marasztaló ítélettel lezárult bűnügy, amely az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) ajánlása alapján indult

Külö­nö­sen nagy vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te miatt két vád­lott bűnös­sé­gét meg­ál­la­pí­tó íté­let ellen fel­leb­be­zett a Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség a kisza­bott bün­te­té­sek súlyosításért.

A  tény­ál­lás lénye­ge sze­rint egy bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­re lét­re­ho­zott cég 2009-ben dön­tő­en orvo­si diag­nosz­ti­kai esz­kö­zök beszer­zé­sét céloz­va több mint 200 mil­lió forint össze­gű támo­ga­tás meg­szer­zé­sé­re nyúj­tott be pályázatot.

Az elkö­ve­tők az érin­tett esz­kö­zö­ket egy kül­föl­di cég­től vásá­rol­ták meg, majd azo­kat a támo­ga­tás elszá­mo­lá­sa végett túl­áraz­va, közel négy­sze­res áron sze­re­pel­tet­ték a pályá­zat­ban. Ezen túl­me­nő­en a támo­ga­tás fel­hasz­ná­lá­sát tar­tal­mi­lag valót­lan nyi­lat­ko­za­tok­kal iga­zol­ták, továb­bá elhall­gat­ták a pályá­zat elszá­mo­lá­sát ellen­őr­ző szer­ve­zet elől azt a tényt, hogy a gépek vétel­árá­nak külön­bö­ze­tét egy köz­be­ik­ta­tott cégen keresz­tül a saját részük­re utal­tat­ták vissza.

Az orvo­si műsze­rek működ­te­té­sé­re egy vidé­ki város­ban 2010 janu­ár­já­ban diag­nosz­ti­kai cent­ru­mot léte­sí­tet­tek, az esz­kö­zö­ket azon­ban a cél­nak meg­fe­le­lő­en soha­sem használták.

A cse­lek­ménnyel az Euró­pai Regi­o­ná­lis Fej­lesz­té­si Alap­nak oko­zott kár 182.171.159,- Ft, míg a magyar költ­ség­ve­tést ért kár 32.147.851,- Ft volt.

A két vád­lott a cég veze­té­sét tény­le­ge­sen ellá­tó sze­mély, vala­mint az ötlet kidol­go­zó­ja. A Fővá­ro­si Tör­vény­szék az ügyé­szi vég­in­dít­vány­nak meg­fe­le­lő­en meg­ál­la­pí­tot­ta a vád­lot­tak bűnös­sé­gét, és egyi­kü­ket vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re és köz­ügyek­től eltil­tás­ra, a másik vád­lot­tat pedig – aki a bűn­cse­lek­ménnyel oko­zott kárt idő­köz­ben tel­jes egé­szé­ben meg­té­rí­tet­te – fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélte.

A tár­gya­lá­son jelen lévő ügyész az egyik vád­lott ese­té­ben hosszabb tar­ta­mú sza­bad­ság­vesz­tés és köz­ügyek­től eltil­tás, a másik vád­lott vonat­ko­zá­sá­ban pedig a fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés mel­lett pénz­bün­te­tés kisza­bá­sa érde­ké­ben fellebbezett.

Az ügy­ben koráb­ban köz­zé­tett ügyész­sé­gi saj­tó­köz­le­mény az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

Vád­eme­lés az Euró­pai Unió és Magyar­or­szág költ­ség­ve­té­sét káro­sí­tó csa­lás miatt