Főoldal » Archív » Újabb jogerős elítéléssel zárult egy OLAF-jelentésre indult büntetőügy

OLAF aján­lás alap­ján indult nyo­mo­zás, majd a Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség ered­mé­nyes vád­eme­lé­se után a másod­fo­kon eljárt Fővá­ro­si Íté­lő­táb­la a társ­tet­tes­ként külö­nö­sen nagy vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te miatt elítélt vissza­eső vád­lot­tat három évi sza­bad­ság­vesz­tés­re és három év köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés­re, míg tár­sát 1.200.000 forint pénz­bün­te­tés­re ítélte.

A vád­lot­tak egy orvos­tech­ni­kai esz­kö­zö­ket for­gal­ma­zó cég rész­tu­laj­do­no­sa­i­ként 2008-ban az Euró­pai Unió és Magyar­or­szág költ­ség­ve­té­se által társ­fi­nan­szí­ro­zott fej­lesz­té­si keret­hez pályá­za­tot nyúj­tot­tak be, mert egy régi­ós orvos­di­ag­nosz­ti­kai köz­pon­tot akar­tak létrehozni.

A pályá­za­tuk­ban a beszer­zen­dő orvos­tech­ni­kai esz­kö­zö­ket túl­áraz­va sze­re­pel­tet­ték, a pro­jekt meg­va­ló­sí­tá­sá­hoz a magyar költ­ség­ve­tés­ből 214 mil­lió forin­tot kap­tak. Ezt köve­tő­en egy szlo­vák cég­től a – való­ság­ban 101 mil­lió forint össz­ér­té­kű – diag­nosz­ti­kai esz­kö­zö­ket 466 mil­lió forint áron fel­tün­tet­ve vásá­rol­ták meg. A kül­föl­di cég a vétel­ár­ból az egyik vád­lott érde­kelt­sé­gé­ben álló Seychelles-szigeteki off­shore cég­hez 364 mil­lió forin­tot utalt át juta­lék címén, mely összeg­ből a vád­lott a közös cégük­höz – szín­lelt köl­csön­szer­ző­dés fel­hasz­ná­lá­sá­val – 340 mil­lió forin­tot juttatott.

A pénz­bün­te­tés­re ítélt vád­lott 214 mil­lió forin­tot vissza­utalt az államnak.

A vád­lot­tak a beszer­zett orvos­tech­ni­kai esz­kö­zö­ket nem helyez­ték üzem­be, ille­tő­leg nem abban a régi­ó­ban alkal­maz­ták, ahová a pályá­zat sze­rint tele­pí­te­ni­ük kel­lett volna.

Az ügy­ben koráb­ban kiadott ügyész­sé­gi saj­tó­köz­le­mé­nyek itt érhe­tők el:
https://ugyeszseg.hu/ujabb-elso-fokon-marasztalo-itelettel-lezarult-bunugy-amely-az-europai-csalas-elleni-hivatal-olaf-ajanlasa-alapjan-indult/

https://ugyeszseg.hu/vademeles-az-europai-unio-es-magyarorszag-koltsegveteset-karosito-csalas-miatt/