Főoldal » Archív » Vádemelés a kábítószer-kereskedővel és a vevővel szemben

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt két fér­fi­val szem­ben, akik 2016 októ­be­ré­ben Sze­ge­den mari­hu­á­nát adtak – vettek.

A vád­irat sze­rint a sze­ge­di férfi mint­egy 140 gramm mari­hu­á­nát kívánt elad­ni laká­sán a szol­no­ki vevő­nek. A vevő 2016.október 21-én haj­nal­ban fel­ke­res­te az eladót, részé­re 329.000,- Ft-ot adott át vétel­ár­ként, ame­lyért a mari­hu­á­nát az eladó a részé­re átad­ta. A vevő kábí­tó­szer fogyasz­tó volt, saját maga részé­re vásá­rol­ta meg a kábí­tó­szert. Az eladó nem fogyasz­tott kábí­tó­szert, célja az volt, hogy a kábí­tó­szer eladá­sá­ból bevé­tel­hez jusson.

A vevő a mari­hu­á­nát tás­ká­já­ba, majd a tás­kát a gép­ko­csi­já­ba rej­tet­te. Néhány perc­cel később a rend­őr­ség a vevőt az eladó sze­ge­di laká­sa előtt iga­zol­tat­ta, és a kábí­tó­szert a gép­ko­csi­ban meg­ta­lál­ta. A vétel­ár­ként átadott pénzt az eladó laká­sán a rend­őr­ség lefog­lal­ta. A mari­hu­á­na tisz­ta ható­anyag tar­tal­ma mint­egy 20 gramm volt, ami több, mint három­szo­ro­sá­val halad­ta meg a cse­kély mennyi­ség alsó határát.

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség az eladót kábí­tó­szer keres­ke­de­lem bűn­tet­té­vel, a vevőt pedig kábí­tó­szer bir­tok­lá­sa bűn­tet­té­vel vádol­ja. Az ügyész­ség az eladó­val szem­ben a ket­tő­től nyolc évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő bűn­cse­lek­mény miatt bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát, köz­ügyek­től eltil­tást és a vétel­ár­ként átadott pénz­összeg elkob­zá­sát, a vevő­vel szem­ben az egy­től öt évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő bűn­cse­lek­mény miatt fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta. A vád­lot­tak bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.