Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Vádemelés a 2023. január 12-én rendőr sérelmére elkövetett emberölésben – videóval – videóval - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be a Fővá­ro­si Tör­vény­szé­ken az idén janu­ár 12-én, éjsza­ka egy újbu­dai lakó­ház­ban egy rend­őr éle­tét kiol­tó és két rend­őrt kés­sel meg­seb­ző elkö­ve­tő­vel szemben.

A vád­irat sze­rint a férfi 2023. janu­ár 12-én újbu­dai laká­sá­ban tar­tóz­ko­dott. A felet­te lévő lakás­ból zajt hal­lott, így azt gon­dol­ta, hogy szom­széd­ja baj­ban lehet, ezért döröm­böl­ni kez­dett az ajtón. A szom­széd nem nyi­tott ajtót, ezért a vád­lott a nagy­mé­re­tű beton­bon­tó kala­pá­csá­val több ütés­sel betör­te az ajtó zár­szer­ke­ze­tét. Az elkö­ve­tő bement a szom­széd­ja laká­sá­ba és közöl­te, hogy majd meg­csi­nál­tat­ja az ajtót, ezután távo­zott. A lakók érte­sí­tet­ték a rend­őr­sé­get, de a vád­lott maga is beje­len­tést tett.

A beje­len­té­sek­re két rend­őri egy­ség érke­zett a hely­szín­re, akik az első eme­le­ten intéz­ked­tek a fér­fi­val szem­ben. Az elkö­ve­tő meg­mu­tat­ta a ruhá­za­tá­ban lévő, közel 17 cen­ti­mé­ter pen­ge­hosszú­sá­gú kést, melyet a rend­őrök elvet­tek. A rend­őrök közöl­ték a vád­lot­tal, hogy elő­ál­lít­ják a kerü­le­ti rend­őr­ka­pi­tány­ság­ra, majd meg­pró­bál­ták meg­bi­lin­csel­ni. Ekkor a vád­lott veszély­ben érez­ve saját éle­tét a rend­őrök­re támadt, őket ütni és rúgni kezdte.

A férfi elha­tá­roz­ta, hogy meg­szer­zi a rend­őrök szol­gá­lai fegy­ve­rét, mely nem sike­rült, ám ész­lel­te, hogy a tőle elvett kés a dula­ko­dás köz­ben a föld­re került. A férfi ezt magá­hoz vette annak érde­ké­ben, hogy a rend­őrö­ket meg­öl­je. A vád­lott szúró moz­du­la­to­kat tett a három rend­őr irá­nyá­ba, melyek közül több elta­lál­ta őket. Végül a táma­dó kezé­ben tar­tott kést az egyik rend­őr a tak­ti­kai kesz­tyű­je segít­sé­gé­vel eltörte.

A rend­őrök meg­szú­rá­sát köve­tő­en a férfi elme­ne­kült a lakó­ház­ból, de két meg­se­be­sült rend­őr követ­te a köze­li vil­la­mos­meg­ál­ló­ba, ahol az egyik rend­őr figyel­mez­te­tő lövést adott le. A ter­helt ennek hatá­sá­ra sem vetet­te alá magát a rend­őri intéz­ke­dés­nek, így lábá­nak alsó részé­re cél­zott lövést adtak le. Ezután a hely­szín­re érke­zők erő­sí­tés­sel az elkö­ve­tőt megbilincselték.

A vád­lott az egyik rend­őrt mell­ka­son szúr­ta, aki nem sok­kal a szú­rás után hősi halált halt. A szú­rá­sok a másik két rend­őr ese­té­ben is éle­tük kiol­tá­sá­ra irá­nyul­tak, azon­ban rész­ben a véde­ke­zé­sük miatt, rész­ben a sze­ren­csé­nek köszön­he­tő­en nem szen­ved­tek halá­los sérülést.

A több hiva­ta­los sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt foly­ta­tott ügy­ben a Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség - a vád­lott kóros elme­ál­la­po­tá­ra tekin­tet­tel -  vád­ira­tá­ban a férfi kény­szer­gyógy­ke­ze­lé­sé­nek elren­de­lé­sét indítványozta. 

 Az ügy­ben koráb­ban kiadott saj­tó­köz­le­mé­nyek itt olvas­ha­tók. https://ugyeszseg.hu/orizetben-a-ferfi-aki-ejszaka-kessel-tamadt-az-intezkedo-rendorokre-a-kozponti-nyomozo-fougyeszseg-sajtokozlemenye/

https://ugyeszseg.hu/az-ugyeszseg-inditvanyozta-az-intezkedo-rendorokre-kessel-tamado-ujbudai-ferfi-letartoztatasat-a-kozponti-nyomozo-fougyeszseg-sajtokozlemenye/

Az elfo­gás­ról készült videó itt néz­he­tő meg:

https://www.facebook.com/ugyeszseg/videos/6695927510460023