Főoldal » Hírek » Vádemelés a szövevényes csalássorozatot irányító férfi által megvesztegetett ügyfélszolgálatos ellen – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt és bör­tön­bün­te­tést indít­vá­nyo­zott egy 31 éves férfi ellen, aki ügy­fél­szol­gá­la­ti mun­ka­társ­ként elő­fi­ze­tői ada­to­kat szer­zett meg a szö­ve­vé­nyes csa­lás­so­ro­za­tot Domi­ni­ká­ból vég­re­haj­tó magyar férfi részére. 

A vád­irat lénye­ge sze­rint egy férfi – aki ellen a főügyész­ség koráb­ban vádat emelt – a Domi­ni­kai Köz­tár­sa­ság­ban élve, 2019-2021. között – az elkö­ve­tés­be bűn­tár­sa­kat is bevon­va – csa­lárd módon hoz­zá­fért mások bank­szám­lá­i­hoz. A sér­tet­te­ket úgy válasz­tot­ta ki, hogy állás­hir­de­té­se­ket, illet­ve a tulaj­do­no­sok tudta és bele­gye­zé­se nél­kül ingat­lan­hir­de­té­se­ket tett közzé, majd a jelent­ke­ző­ket meg­té­vesz­tet­te és meg­sze­rez­te ada­ta­i­kat, ame­lyek­kel vissza­élt és kárt oko­zott az érintetteknek.

Jelen ügy vád­lott­ja 2016. óta egy magyar táv­köz­lé­si cég érté­ke­sí­té­si part­ne­ré­nek dol­go­zott, ügy­fél­szol­gá­la­ti mun­ka­társ­ként. A férfi 2020-ban elha­tá­roz­ta, hogy mun­ka­vi­szo­nya mel­lett mel­lé­kes jöve­de­lem­re is szert fog tenni. E cél­ból, máso­kon keresz­tül kap­cso­lat­ba került a Domi­ni­kán élő fér­fi­val. A kül­föl­dön élő elkö­ve­tő­nek az álta­la kiter­velt bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sé­hez szük­sé­ge volt arra, hogy a sér­tet­tek táv­köz­lé­si ada­ta­i­hoz hoz­zá­fér­jen, és így a sér­tet­ti SIM kár­tyá­kat ki tudja cse­rél­tet­ni a sér­tet­tek tudta nél­kül. A két férfi üze­net­kül­dő alkal­ma­zá­son keresz­tül kom­mu­ni­kált és a Domi­ni­kán élő elkö­ve­tő, aki­nek a vád­lott csak a fel­hasz­ná­ló­ne­vét ismer­te, azt ígér­te, hogy, ha a vád­lott meg­sze­rez egyes, a táv­köz­lé­si cég által kezelt ügy­fél­ada­to­kat, akkor ezért cse­ré­be krip­to­va­lu­tá­val fizet a részére.

A férfi a kor­rup­ci­ós aján­la­tot elfo­gad­ta, és 2020 novem­be­ré­től kezd­ve, mun­ka­kö­ri köte­les­sé­ge­it, vala­mint a vonat­ko­zó adat­vé­del­mi és adat­biz­ton­sá­gi sza­bá­lyo­kat meg­szeg­ve, az érin­tet­tek tudta nél­kül, 3 sze­mély és 2 cég ada­ta­it is kiszol­gál­tat­ta a neki krip­to­va­lu­tát aján­ló tár­sá­nak. A vád­lott a körül­mé­nyek­ből fel­is­mer­te, hogy a sze­mély­azo­nos­sá­gát fel nem fedő meg­bí­zó­ja az álta­la ren­del­ke­zés­re bocsá­tott ada­to­kat jog­el­le­nes célra kíván­ja fel­hasz­nál­ni, mellyel a sér­tet­tek­nek jelen­tős érdek­sé­rel­met is okoz­hat. Ezzel a vád­lott azon­ban nem fog­lal­ko­zott, őt a beígért jog­ta­lan előny meg­szer­zé­se moti­vál­ta, ame­lyet azon­ban végül nem kapott meg.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a 31 éves fér­fit köte­les­ség­sze­gés­sel elkö­ve­tett vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­té­vel és 3 rend­be­li sze­mé­lyes adat­tal vissza­élés vét­sé­gé­vel vádol­ja. A főügyész­ség vele szem­ben börtön- és pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát, vala­mint azt is indít­vá­nyoz­ta a vád­irat­ban, hogy a bíró­ság a fér­fit tilt­sa el az ügy­fél­szol­gá­la­ti mun­ka­kör végzésétől.

A Domi­ni­ká­ról bűn­cse­lek­mé­nye­ket elkö­ve­tő ter­helt elle­ni ügy­ben kiadott koráb­bi, főügyész­égi köz­le­mény, vide­ó­val, az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

https://ugyeszseg.hu/szovevenyes-csalassorozatot-iranyitott-egy-magyar-ferfi-dominikabol-videoval-es-fotokkal-a-fovarosi-fougyeszseg-sajtokozlemenye/