Főoldal » Hírek » Vádemelés a tapolcai ámokfutó ellen – videóval – a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki sze­mély­gép­ko­csi­val, majd egy teher­gép­ko­csi­val ámok­fu­tó­ként köz­le­ked­ve töb­bek éle­tét veszé­lyez­tet­te és több autót is meg­ron­gált Tapol­cán és környékén.

 A vád­irat sze­rint az ötve­nes éve­i­ben járó férfi 2021 ápri­li­sá­ban a Káli-medencében sze­mély­gép­ko­csi­val köz­le­ke­dett, ami­kor egy őt előző autó­ra ráhúz­va a kor­mányt, annak szán­dé­ko­san neki­üt­kö­zött úgy, hogy a leszo­rí­tott gép­ko­csi az árok­ba haj­tott, majd fel­bo­rult. A férfi veze­tői enge­dé­lyét a rend­őrök a hely­szí­nen elvették.

A férfi ugyan­ezen a napon egy kis­te­her­au­tó­val újra útnak indult és Tapol­cán – ész­lel­ve a for­ga­lom miatt fel­tor­ló­dott kocsi­sort, azt kike­rül­ve –  áttért a menet­iránnyal ellen­té­tes sávba, majd a szem­be­jö­vő, tovább­ha­la­dá­sát aka­dá­lyo­zó sze­mély­gép­ko­csi­nak több­ször neki­üt­kö­zött. Ezt köve­tő­en egy gya­log­át­ke­lő­hely előtt álló jár­mű­nek ment neki, ahon­nan szin­tén meg­ál­lás nél­kül haj­tott tovább, majd a záró­vo­na­lat átlép­ve kez­dett elő­zés­be, miköz­ben az elő­zött jármű olda­lá­nak ütkö­zött. A vét­len autós meg­pró­bál­ta meg­ál­lí­ta­ni az ámok­fu­tót, de ez nem sike­rült, a férfi újból ráhúz­ta a kor­mányt és nekihajtott.

A férfi rövid­del ezután vissza­for­dult, majd a for­gal­mi sáv­ját elhagy­va több köz­le­ke­dé­si táb­lát is kidön­tött, ame­lyek egyi­ke egy szem­be­jö­vő jár­mű­nek csapódott.

A férfi vissza­ért egyik bal­ese­té­nek hely­szí­ne­lé­sé­hez, ahol az álló kocsi­sort akar­ta kike­rül­ni. A rend­őrök meg akar­ták állí­ta­ni, a férfi azon­ban kivon­ta magát az intéz­ke­dés alól, és sebes­sé­gét növel­ve, autó­ját a rend­őrök felé kor­má­nyoz­va , a szem­be­jö­vő sávon keresz­tül fel­haj­tott a bal olda­li útpad­ká­ra azért, hogy a hely­szí­ne­lő rend­őrö­ket elüs­se.  A bal­ese­tet a két hiva­ta­los sze­mély úgy tudta elke­rül­ni, hogy elfu­tott a gép­ko­csi elől. Az ámok­fu­tót végül pár méter­rel arrébb egy szem­be­jö­vő jár­mű­vel tör­tént fron­tá­lis ütkö­zés állí­tot­ta meg.

Sze­mé­lyi sérü­lés egyik bal­eset­nél sem tör­tént, a vét­len autók­ban több, mint tíz mil­lió forin­tos kár keletkezett.

A regi­o­ná­lis nyo­mo­zó ügyész­ség több embe­ren, hiva­ta­los sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés kísér­le­te, köz­úti veszé­lyez­te­tés, ron­gá­lás és cser­ben­ha­gyás miatt emelt vádat – az elkö­ve­tést után közel egy évig kény­szer­in­téz­ke­dés alatt álló – férfi ellen a Veszp­ré­mi Tör­vény­szé­ken. Vád­ira­tá­ban az ügyész­ség arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság ítél­je a fér­fit vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés­re, vég­le­ges hatá­lyú jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás­ra, továb­bá ren­del­je el a teher­gép­ko­csi elkob­zá­sát, és – a lopás miatt koráb­ban kisza­bott – pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett 1 év sza­bad­ság­vesz­tés végrehajtását.

Az ügy­ben koráb­ban kiadott köz­le­mény, illet­ve az elkö­ve­tés­ről készült videó itt tekint­he­tő meg:

https://ugyeszseg.hu/letartoztatasban-a-tapolcai-amokfuto-a-veszprem-megyei-fougyeszseg-sajtokozlemenye/

https://www.facebook.com/ugyeszseg/videos/1626749754736395?locale=hu_HU