Főoldal » Hírek » Verekedős biztonsági őr - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság bűn­tet­te miatt vádat emelt egy 31 éves férfi ellen, aki egy szó­ra­ko­zó­he­lyen bán­tal­maz­ta a vendéget.

A vád­irat sze­rint a férfi 2020. feb­ru­ár hónap ele­jén, a késő éjsza­kai órák­ban, egy mis­kol­ci szó­ra­ko­zó­he­lyen biz­ton­sá­gi őrként dol­go­zott. Ész­re­vet­te, hogy két kol­lé­gá­ja a tánc­tér­ről meg­pró­bál kikí­sér­ni egy fér­fit, aki azon­ban igye­ke­zett ellen­áll­ni oly módon, hogy neki­dőlt a falnak.

A vád­lott ekkor beavat­ko­zott az ese­mé­nyek­be, oda­lé­pett a fér­fi­hez, és több alka­lom­mal, ököl­lel fejen ütöt­te, miu­tán a többi biz­ton­sá­gi őr a sér­tet­tet kitol­ta a főbe­já­rat elé.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett 8 napon belül gyó­gyu­ló repesz­tett seb­zés­sel járó sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el, könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt viszont nem ter­jesz­tett elő magánindítványt.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel – bün­te­tő­vég­zés­ben pénz­bün­te­tést indítványozott.