Főoldal » Hírek » Zálogházakra szakosodott a tolvaj – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti IX. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt egy 29 éves fér­fi­val szem­ben, aki idén júni­us­ban három zálog­ház­ból lopott éksze­re­ket, össze­sen több mint 1,5 mil­lió forint értékben.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2023 júni­u­sá­ban elha­tá­roz­ta, hogy buda­pes­ti zálog­há­zak­ból éksze­re­ket lop el, ami­ket ezután más zálo­go­sok­hoz ad be, és ezál­tal rend­sze­res haszon­ra tesz szert.

A férfi egy IX. kerü­le­ti zálog­ház­ban egy pecsét­gyű­rűt muta­tott az eladó­nak, azt állít­va, hogy hason­lót keres. Miu­tán az eladó közöl­te, hogy nincs ilyen éksze­rük, a vád­lott kiment az üzlet­ből. Néhány perc­cel később egy kővel betör­te a kira­kat üve­gét, onnan fel­ka­pott egy érté­kes nyak­lán­cot és egy nyak­éket, majd elme­ne­kült a helyszínről.

A férfi egy VIII. kerü­le­ti zálog­ház­ban két gyű­rűt pró­bált fel, azon­ban csak az egyi­ket adta vissza az eladó­nak, a másik­kal pedig – az ajtó mág­nes­zá­rát kitép­ve - elme­ne­kült. A har­ma­dik hely­szí­nen - ismét egy ferenc­vá­ro­si zálo­gos­nál - egy medá­los arany nyak­lán­cot pró­bált fel. Az elkö­ve­tő kihasz­nál­va, hogy az eladó elfor­dult azért, hogy tük­röt adjon, a nyi­tott ajtón keresz­tül elmenekült.

A vád­lott az össze­sen több mint 1,5 mil­lió forint érték­ben lopott éksze­rek egy részét egy VIII. kerü­le­ti zálog­ház­ba adta be, ame­lye­kért több száz­ezer forin­tot kapott.

Ezen túl­me­nő­en, a vád­lott egy XVII. kerü­le­ti csa­lá­di házba is meg­pró­bált betör­ni azért, hogy érté­ke­ket sze­rez­zen. Ami­kor a férfi a bejá­ra­ti ajtó mel­let­ti üveg­ab­la­kot betör­te, a tulaj­do­nos fel­éb­redt, és fel­kap­csol­ta a lám­pát, amire a vád­lott elmenekült.

A Buda­pes­ti IX. Kerü­le­ti Ügyész­ség a fér­fit – mint több­szö­rös vissza­esőt – üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett lopá­sok bűn­tet­té­vel, illet­ve kísér­le­té­vel vádol­ja, és vele szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vád­irat­ban annak meg­ál­la­pí­tá­sá­val, hogy fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsátható.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség ügy­ben kiadott koráb­bi köz­le­mé­nye az aláb­bi lin­ken elérhető:

https://ugyeszseg.hu/letartoztattak-a-zaloghazi-tolvajt-videoval-a-fovarosi-fougyeszseg-sajtokozlemenye/

A rend­őr­ség, fény­ké­pet is tar­tal­ma­zó köz­le­mé­nye, itt érhe­tő el:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/zsaru-magazin/kiszurtak-a-zacibetorot