Főoldal » Hírek » Bíróság elé állítja az ügyészség a bírót kávéval leöntő férfit – a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség befe­jez­te a hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt elren­delt nyo­mo­zást, és ma bíró­ság elé állít­ja azt a fér­fit, aki kávét öntött a bíró arcába. 

A Fővá­ro­si Tör­vény­szé­ken előre kiter­vel­ten elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt folya­mat­ban lévő ügy­ben a bíró 2024. janu­ár 30-án, 8 óra 30 perc­re tár­gya­lást tűzött ki azzal, hogy per­be­szé­dek­re kerül sor. A vád sze­rint a vád­lott fia aka­dá­lyoz­ni akar­ta a tár­gya­lás meg­tar­tá­sát, ille­tő­leg azt is elha­tá­roz­ta, hogy olyan maga­tar­tást fog tanú­sí­ta­ni, amely­től eset­le­ge­sen a bíró kizá­rá­sa várható.

A férfi már koráb­ban is pró­bált siker­te­le­nül kap­cso­lat­ba lépni a bíró­val, és a tár­gya­lást meg­elő­ző­en egy bíró­sá­gi alkal­ma­zot­tól arról érdek­lő­dött a folyo­són, hogy hon­nan fog érkez­ni a tár­gya­lást veze­tő bíró. Ami­kor a férfi a tár­gya­ló előtt meg­lát­ta a bírót, elé lépett azzal, hogy beszél­ni kíván vele, ame­lyet a bíró hatá­ro­zot­tan visszautasított.

A férfi eköz­ben a bírót szi­dal­maz­va szá­mon kérte ami­att, hogy vissza­él a joga­i­val és tör­vény­sér­tő­en jár el a bün­te­tő­el­já­rás­ban az édes­ap­já­val szem­ben. A bíró közöl­te a fér­fi­val, hogy ki fogja vezet­tet­ni a biz­ton­sá­gi őrök­kel, ha tovább foly­tat­ja, majd kike­rül­ve őt, meg­pró­bált bemen­ni a tár­gya­ló­te­rem­be. A férfi ekkor a kezé­ben lévő, nyi­tott fede­lű, 2 deci­li­te­res kávés pohár tar­tal­mát egy gyors moz­du­lat­tal a bíró arcá­ba öntöt­te, amely­nek követ­kez­té­ben a hiva­ta­los sze­mély sze­mé­be, arcá­ba, továb­bá ruhá­za­tá­ra nagyobb mennyi­sé­gű hideg kávé került.

A férfi cse­lek­mé­nyé­vel a bírót jog­sze­rű eljá­rá­sá­ban erő­szak­kal aka­dá­lyoz­ta, amely­nek követ­kez­té­ben a tár­gya­lást csak közel egy óra késés­sel lehe­tett megkezdeni.

A nyo­mo­zó főügyész­ség – az elkö­ve­tés óta letar­tóz­ta­tás­ban lévő – ter­hel­tet ma a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság elé állítja.

Az ügy­ben kiadott koráb­bi saj­tó­köz­le­mé­nyek itt érhe­tő­ek el:

https://ugyeszseg.hu/az-ugyeszseg-inditvanyozta-annak-a-ferfinak-a-letartoztatasat-aki-a-kavet-ontott-a-biro-arcaba-fotoval-a-kozponti-nyomozo-fougyeszseg-sajtokozlemenye/ 

https://ugyeszseg.hu/orizetben-a-vadlott-fia-aki-a-targyalas-elott-kavet-ontott-a-biro-arcaba-fotokkal-a-kozponti-nyomozo-fougyeszseg-sajtokozlemenye/