Főoldal » Hírek » Debreceni Fellebbviteli Főügyészség

A Debreceni Fellebbviteli Főügyészség hírei

A Deb­re­ce­ni Tör­vény­szék 7 fia­tal­ko­rú vád­lot­tat rab­lás bűn­tet­te miatt ítélt el. Közü­lük 4 vád­lott nye­re­ség­vágy­ból, külö­nös...

2020. szeptember 17., 13:03

A bün­te­tő­ügy­ben a Heves Megyei Főügyész­ség vád­ira­ta alap­ján első fokon a Deb­re­ce­ni Tör­vény­szék járt el, amely 2020. júni­u­sá­ban nem jog­erős...

2020. augusztus 17., 14:20

A tör­vény­szék a társ­tet­tes­ként, fenye­ge­tés­sel, kizsák­má­nyo­lás cél­já­ból elkö­ve­tett ember­ke­res­ke­de­lem bűn­tet­te miatt elítélt...

2020. augusztus 13., 16:15

A tör­vény­szék a vád­lot­tat kizsák­má­nyo­lás cél­já­ból üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett ember­ke­res­ke­de­lem bűn­tet­te, hoz­zá­tar­to­zó­ja sérel­mé­re...

2020. augusztus 10., 16:01

A tör­vény­szék a vád­lot­tat élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt 5 év bör­tön­re és 5 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te....

2020. augusztus 5., 15:10

A vád­ha­tó­ság társ­tet­tes­ként, nye­re­ség­vágy­ból, külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te, vala­mint...

2020. augusztus 3., 10:33

A Deb­re­ce­ni Íté­lő­táb­la szer­dán meg­tar­tott tár­gya­lá­sán osz­tot­ta a Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség jogi állás­pont­ját és vala­mennyi...

2020. július 9., 9:27

1 2 11 12