Főoldal » Archív » Életfogytiglan a büntetés a brutális emberölésért

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség koráb­ban vádat emelt két férfi és két nő ellen előre kiter­vel­ten, külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te, aljas indok­ból vagy cél­ból elkö­ve­tett sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­se bűn­tet­te, súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te, bűn­pár­to­lás bűn­tet­te és kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te miatt.

A vád­lot­tak 2018 feb­ru­ár­já­ban, Dövény­ben a kocs­má­ban szó­ra­koz­tak, itt kerül­tek szó­vál­tás­ba a későb­bi sér­tett fér­fi­vel. Gép­ko­csi­val a sér­tet­tet és élet­tár­sát Put­nok­ra vit­ték, a gép­jár­mű­ben az egyik férfi vád­lott egy beké­szí­tett kés­sel elvág­ta a sér­tett nya­kát. Put­no­kon a lakó­ház pin­cé­jé­be lerán­gat­ták az erő­sen vérző sér­tet­tet, és halál­ra rémült élet­tár­sát, ahol a két férfi vád­lott kések­kel és bozót­vá­gó­val test szer­te szur­kál­ták és vag­dos­ták a fér­fit, ami­hez a nő vádlott-társuk mobil­te­le­fon­nal vilá­gí­tott a sötét­ben.

A sér­tett élet­tár­sát arra kény­sze­rí­tet­ték, hogy végig nézze a cse­lek­ményt, és a vád­lot­tak közül az egyik nő com­bon szúr­ta, vala­mint meg­ölés­sel fenye­get­te.

A cse­lek­mény követ­kez­té­ben elha­lá­lo­zott sér­tett holt­tes­tét az egyik férfi vád­lott volt élet­tár­sa segéd­le­té­vel egy sző­nyeg­be csa­var­ták, majd a vád­lott Dövény­ben lévő ingat­la­ná­nak emész­tő­göd­ré­be dob­ták.

A Mis­kol­ci Tör­vény­szék az ügyé­szi vád­dal egye­ző­en mond­ta ki a vád­lot­tak bűnös­sé­gét, és közü­lük a két fér­fit élet­fogy­tig tartó fegy­ház­bün­te­tés­re és 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te, a fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tás leg­ko­ráb­bi idő­pont­ját egyik vád­lott ese­té­ben 35 évben, másik vád­lott vonat­ko­zá­sá­ban pedig 25 évben hatá­roz­ta meg.

A két nő vád­lott közül az egyi­ket 25 év fegy­ház­bün­te­tés­re és 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra, a mási­kat pedig 4 év bör­tön­bün­te­tés­re és 4 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te.

Az ügyész­ség két férfi és egy nő vád­lott tekin­te­té­ben tudo­má­sul vette az íté­le­tet, míg a 25 évi sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélt nő ese­té­ben súlyo­sí­tá­sért, élet­fogy­tig tartó fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sa érde­ké­ben fel­leb­be­zést jelen­tett be.

A vád­lot­tak vala­mennyi­en fel­leb­be­zést jelen­tet­tek be az íté­let ellen.

A vád­eme­lés­ről koráb­ban köz­zé­tett saj­tó­köz­le­mény az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

Bru­tá­li­san kivé­gez­ték haragosukat- fotók­kal