Főoldal » Hírek » Vádemelés a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnöke és 21 társa ellen - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség kor­rup­ci­ós és vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek, vala­mint pénz­mo­sás miatt nyúj­tott be vád­ira­tot dr. Schadl György és 21 társa – köz­tük dr. Völ­ner Pál  – ellen a Fővá­ro­si Törvényszéken.

A vád­irat lénye­ge sze­rint dr. Schadl György, a Magyar Bíró­sá­gi Vég­re­haj­tói Kar elnö­ke 2018 máju­sát meg­elő­ző­en, kor­rup­ci­ós kap­cso­la­tot ala­kí­tott ki dr. Völ­ner Pál­lal, az Igaz­ság­ügyi Minisz­té­ri­um akko­ri par­la­men­ti állam­tit­ká­rá­val. Ennek kere­té­ben dr. Schadl György jog­ta­lan előny­ként rend­sze­re­sen kész­pénzt – 2021 júli­u­sá­ig össze­sen leg­alább 83 mil­lió forin­tot – adott a poli­ti­kus­nak, aki ezért az állam­tit­ká­ri és minisz­ter­he­lyet­te­si pozí­ci­ó­já­ból eredő befo­lyá­sát az őt vesz­te­ge­tő sze­mély érde­ke­i­nek meg­fe­le­lő­en gyakorolta.

Dr. Schadl György veze­tői pozí­ci­ó­já­ból, vala­mint a dr. Völ­ner Pál­lal fenn­ál­ló kor­rup­ci­ós kap­cso­la­tá­ból eredő befo­lyá­sá­ra hivat­ko­zás­sal, hét tár­sá­val elő­ze­te­sen meg­ál­la­po­dott abban, hogy eléri, hogy önál­ló bíró­sá­gi vég­re­haj­tói kine­ve­zést kap­ja­nak, ami­ért cse­ré­be a vég­re­haj­tói iro­dá­juk műkö­dé­sé­ből őket ille­tő osz­ta­lé­kot rész­ben vagy tel­jes egé­szé­ben vissza­kér­te tőlük.

A vád­irat a 22 ter­helt egyéb – kor­rup­ci­ós, gaz­da­sá­gi és vagyon elle­ni – bűn­cse­lek­mé­nye­it is tartalmazza.

A nyo­mo­zó főügyész­ség vád­ira­tá­ban azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság – beis­me­rés ese­tén – ítél­je dr. Schadl Györ­gyöt 10 év, míg dr. Völ­ner Pált 8 év bör­tön­bün­te­tés­re, 200, illet­ve 25 mil­lió forint pénz­bün­te­tés­re, továb­bá mind­ket­tő­jü­ket 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra, jogi egye­te­mi vég­zett­ség­hez kötött fog­lal­ko­zás­tól vég­le­ges hatá­lyú eltil­tás­ra és ren­del­jen el velük szem­ben vagyon­el­kob­zást a jog­ta­lan gaz­da­go­dá­suk erejéig.

A többi ter­helt tekin­te­té­ben – beis­me­ré­sük ese­tén –  négy sze­mély vonat­ko­zá­sá­ban letöl­ten­dő sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tést, pénz­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást, tizen­öt vád­lott vonat­ko­zá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tést és pénz­bün­te­tést, míg egy fő vonat­ko­zá­sá­ban pénz­bün­te­tést tart indo­kolt­nak az ügyészség.

Az ügy­ben koráb­ban köz­zé­tett ügyész­sé­gi saj­tó­köz­le­mé­nyek az aláb­bi lin­ke­ken érhe­tő­ek el:

https://ugyeszseg.hu/inditvany-dr-volner-pal-orszaggyulesi-kepviselo-mentelmi-joganak-felfuggesztesere-a-legfobb-ugyeszseg-sajtokozlemenye/,

https://ugyeszseg.hu/a-kozponti-nyomozo-fougyeszseg-gyanusitottkent-hallgatta-ki-dr-volner-pal-orszaggyulesi-kepviselot/,

https://ugyeszseg.hu/tovabbra-is-letartoztatasban-a-magyar-birosagi-vegrehajtoi-kar-elnoke-a-kozponti-nyomozo-fougyeszseg-sajtokozlemenye/,

https://ugyeszseg.hu/ujabb-megalapozatlan-allitasok-a-magyar-birosagi-vegrehajtoi-kar-elnoket-erinto-korrupcios-ugyben-a-kozponti-nyomozo-fougyeszseg-sajtokozlemenye/