Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Vádemelés az un. Magyarok Felelős Nemzeti Kormánya ügyében - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

Az ügy­ben a Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség töb­bek között élet és állam elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat hét sze­mély ellen a Buda­pest Kör­nyé­ki Törvényszéken.

Mint ismert, a vád­lot­tak egy része az alkot­má­nyos rend erő­sza­kos meg­vál­toz­ta­tá­sá­ra irá­nyu­ló szer­ve­ze­tet hozott létre és cél­ja­ik eléré­se érde­ké­ben a gyű­lé­se­ken és az inter­ne­ten – ahol továb­bi tago­kat tobo­roz­tak – 33 köz­éle­ti sze­rep­lő meg­ölé­sé­re hív­ták fel követőiket.

A cso­port szer­ve­zett­sé­gé­re utal, hogy – leké­pez­ve a demok­ra­ti­kus álla­mi beren­dez­ke­dést – a cso­por­to­su­lás egyik veze­tő­jét bírói hata­lom­mal ruház­ták fel, míg a másik sze­mély fel­ada­ta a vég­re­haj­tó hata­lom meg­szer­ve­zé­se volt és egy új „alkot­mányt” is megfogalmaztak.

A vád­irat sze­rint egy Bács-Kiskun vár­me­gyei fia­tal pár zak­la­tás és kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­se bűn­cse­lek­mé­nyét követ­te el azzal, hogy a 2019-ben, ott­hon, arra fele­lős sze­mély köz­re­mű­kö­dé­se nél­kül szü­le­tett gyer­me­kük anya­köny­ve­zé­sét – mivel a magyar állam létét tagad­ták – meg­aka­dá­lyoz­ták. A szü­lők ezzel tuda­to­san nem biz­to­sí­tot­tak gyer­me­kük szá­má­ra állam­pol­gár­sá­got, tár­sa­dal­mi azo­no­sí­tás­ra alkal­mas, egy­út­tal ellá­tás­ra is jogo­sí­tó okmá­nyo­kat és a gyer­mek védel­mé­ben jog­sze­rű­en eljá­ró szak­em­be­rek­kel való együtt­mű­kö­dést mód­sze­re­sen és tel­je­sen vissza­uta­sí­tot­ták. Ezen soro­za­tos mulasz­tá­sok­kal meg­va­ló­su­ló köte­les­ség­sze­gé­sek veszé­lyez­tet­ték kis­ko­rú gyer­me­kük testi fejlődését.

A cso­port veze­tő­i­nek maga­tar­tá­sa odáig veze­tett, hogy a gyer­mek szü­lei elhit­ték, hogy az álta­luk jog­ta­lan­nak tar­tott gyám­ha­tó­sá­gi eljá­rást képe­sek befo­lyá­sol­ni és fel­szó­lí­tot­ták a ható­sá­go­kat, hogy gyer­me­kü­ket adják vissza. Az egyik vád­lott a gyer­mek­vé­del­mi és ahhoz kap­cso­ló­dó bün­te­tő­el­já­rás­ban eljá­rók felett 2020 júni­u­sá­ban „halá­los íté­le­tet” hir­de­tett, amely fel­ke­rült egy vide­ó­meg­osz­tó por­tál­ra, ame­lyet a szü­lők egy figyel­mez­te­tő e-mailben – sze­mély elle­ni erő­sza­kos cse­lek­ménnyel meg­fe­nye­get­ve őket – elküld­tek a ható­ság tagjainak.

A vád tár­gyá­vá tett leg­sú­lyo­sabb bűn­cse­lek­mény akár húsz évig ter­je­dő, vagy élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­sel is büntethető.

Az ügy­ben koráb­ban kiadott saj­tó­köz­le­mé­nyek itt érhe­tő­ek el: https://ugyeszseg.hu/elet-elleni-buncselekmeny-miatt-orizetben-a-magukat-magyarok-felelos-nemzeti-kormany-anak-nevezo-csoportosulas-vezetoi/,

https://ugyeszseg.hu/allam-elleni-buncselekmeny-elkovetesevel-is-meggyanusitotta-az-ugyeszseg-az-un-magyarok-felelos-nemzeti-kormanya-vezetoit-a-kozponti-nyomozo-fougyeszseg-sajtokozlemenye/,

https://ugyeszseg.hu/ujabb-gyanusitasok-az-un-magyarok-felelos-nemzeti-kormanya-ugyeben-a-kozponti-nyomozo-fougyeszseg-sajtokozlemenye/.