Főoldal » Hírek » A volt európai parlamenti képviselő további bűnösségének megállapítását és fegyházbüntetés kiszabását indítványozza a fellebbviteli főügyészség - a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség 2017 decem­be­ré­ben emelt vádat egy egy­ko­ri euró­pai par­la­men­ti kép­vi­se­lő ellen, az Euró­pai Unió intéz­mé­nyei elle­ni kém­ke­dés bűn­tet­te és jelen­tős vagyo­ni hát­rányt okozó, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett hűt­len keze­lés bűn­tet­te, vala­mint több rend­be­li hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sa vét­sé­ge miatt, míg három tár­sá­val szem­ben nagyobb vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te, illet­ve hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­gei miatt.

A Buda­pest Kör­nyé­ki Tör­vény­szék 2020. szep­tem­ber 24-én kihir­de­tett első­fo­kú íté­le­té­vel bűnös­nek mond­ta ki a vád­lot­tat társ­tet­tes­ként foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­té­ben, hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sa vét­sé­gé­ben, ame­lyért őt hal­ma­za­ti bün­te­té­sül 1 év és 6 hónap bör­tön foko­za­tú, vég­re­haj­tá­sá­ban 3 évi pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re és össze­sen 600.000 forint pénz­bün­te­tés­re ítélte.

A bíró­ság a volt euró­pai par­la­men­ti kép­vi­se­lőt a kém­ke­dés bűn­tet­te miatt emelt vád alól felmentette.

A II. rendű vád­lot­tat társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te, míg a III-IV. rendű vád­lot­ta­kat társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te és hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­ge miatt mond­ta ki bűnös­nek és őket  intéz­ke­dés­ként 3-3 év pró­bá­ra bocsátotta.

Az első­fo­kú íté­let ellen a nyo­mo­zó főügyész­ség a kép­vi­se­lő ter­hé­re rész­fel­men­té­se és a bün­te­tő­el­já­rás rész­be­ni meg­szün­te­té­se miatt, továb­bi bűnös­sé­ge meg­ál­la­pí­tá­sa és súlyo­sí­tá­sul fegy­ház­ban vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés és köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sá­ért, míg három társa ter­hé­re, téves tény­ál­lás és elkö­ve­tői minő­ség meg­ál­la­pí­tá­sa miatt, vala­mint súlyo­sí­tá­sul vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés és pénz­bün­te­tés kisza­bá­sa érde­ké­ben jelen­tett be fellebbezést.

Az íté­let ellen a vád­lot­tak védői, továb­bá a II. rendű vád­lott fel­men­tés cél­já­ból éltek fel­leb­be­zé­si jogukkal.

A vád­lot­tak ter­hé­re meg­ál­la­pí­tott íté­le­ti tény­ál­lás lénye­ge sze­rint 2012-2013. év során a férfi három tár­sát akként alkal­maz­ta gya­kor­nok­ként, hogy azok tény­le­ges mun­kát a részé­re nem végez­tek, ennek elle­né­re doku­men­tált tevé­keny­sé­gü­ket a férfi leiga­zol­ta és így részük­re szer­ző­dé­ses díjat folyó­sí­tott a költ­ség­ve­té­sé­ből az Euró­pai Parlament.

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a Fővá­ro­si Íté­lő­táb­lá­hoz továb­bí­tott indít­vá­nyá­ban az ügyé­szi fel­leb­be­zést fenn­tar­tot­ta, indít­vá­nyoz­ta, hogy az első­fo­kú bíró­ság által az íté­let­be fog­lalt tények alap­ján, a tény­ál­lás pon­to­sí­tá­sa útján a másod­fo­kú bíró­ság álla­pít­sa meg, hogy a volt kép­vi­se­lő ide­gen hata­lom kém­szer­ve­ze­te beszer­ve­zett infor­má­to­ra­ként hír­szer­ző tevé­keny­sé­get foly­ta­tott az Euró­pai Unió intéz­mé­nyei ellen, ezért bűnös­sé­gét kém­ke­dés bűn­tet­té­ben és magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­gé­ben is álla­pít­sa meg és ítél­je hal­ma­za­ti bün­te­té­sül fegy­ház­ban vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re és köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés­re is.

A férfi tár­sai ese­té­ben a jogi minő­sí­té­sek pon­to­sí­tá­sa mel­lett a másod­fo­kú ügyész­ség indít­vá­nyoz­za intéz­ke­dés helyett elő­ze­tes men­te­sí­tés nél­kül, vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés, vala­mint pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát a fel­lebb­vi­te­li eljárásban.

A bűn­ügy­ben a koráb­ban kiadott ügyész­sé­gi köz­le­mé­nyek itt olvashatók:

https://ugyeszseg.hu/kovacs-bela-ellen-a-kozponti-nyomozo-fougyeszseg-allam-elleni-es-koltsegvetest-karosito-tovabba-kozbizalom-elleni-buncselekmeny-miatt-vadat-emelt-a-budapest-kornyeki-torvenyszeken/

https://ugyeszseg.hu/ujabb-inditvany-kovacs-bela-europai-parlamenti-kepviseloi-mentelmi-joganak-felfuggesztesere/

https://ugyeszseg.hu/a-kozponti-nyomozo-fougyeszseg-a-mai-napon-gyanusitottkent-hallgatta-ki-kovacs-bela-europai-parlamenti-kepviselot/

https://ugyeszseg.hu/a-legfobb-ugyeszseg-sajtokozlemenye-8/

https://ugyeszseg.hu/a-legfobb-ugyeszseg-sajtokozlemenye-4/