Főoldal » Hírek » Sajtóközlemények

Sajtóközlemények

A Heve­si Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy több­szö­rös vissza­eső, más ügy­ben jelen­leg is jog­erős bör­tön­bün­te­té­sét töltő, 30 éves férfi ellen, aki az...

2020. szeptember 16., 9:17

A Pest Megyei Főügyész­ség 2018 júni­u­sá­ban emelt vádat az ellen, az egy­kor rend­őr­ként szol­gá­ló, majd személy- és vagyon­őr­ként tevé­keny­ke­dő közép­ko­rú...

2020. szeptember 16., 9:09

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség cso­por­to­san elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy fia­tal­ko­rú fiú és két test­vé­re ellen, akik 2020....

2020. szeptember 16., 8:25

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség az infor­má­ci­ós rend­szer fel­hasz­ná­lá­sá­val elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt indult...

2020. szeptember 16., 8:14

A Haj­dú­szo­bosz­lói Járá­si Ügyész­ség nagyobb érték­re elkö­ve­tett sik­kasz­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat az ellen a haj­dú­szo­bosz­lói férfi ellen, aki nem...

2020. szeptember 16., 8:08

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség önbí­rás­ko­dás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé azt a 64 éves...

2020. szeptember 16., 8:01

A Fejér Megyei Főügyész­ség minő­sí­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt vád­ira­tot nyúj­tott be azzal az oszt­rák fér­fi­val szem­ben, aki 2017....

2020. szeptember 15., 11:59

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú bíró­ság által kisza­bott bün­te­tés súlyo­sí­tá­sá­ra tett indít­ványt a Pécsi Íté­lő­táb­lán annak a...

2020. szeptember 15., 11:54

Sérel­mez­te a ciga­ret­tát kérő, hogy csak egy szá­lat ad neki a sér­tett, súlyos vere­ke­dés tört ki. A Fővá­ro­si Főügyész­ség letöl­ten­dő bör­tön kisza­bá­sát...

2020. szeptember 15., 9:47

1 2 252 253 254 287 288