Főoldal » Hírek » Központi Nyomozó Főügyészség » Közszereplőket is érintő vádemelések a 2018 decemberi Parlament előtti demonstrációk miatt indult büntetőeljárásokban- a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye-FOTÓKKAL és VIDEÓVAL

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt a mai napon öt ügy­ben, 6 sze­mély – köz­tük Fekete-Győr And­rás és Szar­vas Kop­pány Ben­de­gúz – ellen nyúj­tott be vád­ira­tot a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­sá­gon.

A vád­ira­ti tény­ál­lá­sok lénye­ge sze­rint a 2018 decem­be­ri Kos­suth téri tömeg­de­monst­rá­ci­ó­kon részt vevő vád­lot­tak a Par­la­ment épü­le­té­nek védel­mét ellá­tó rend­őr­sor­fal­ba külön­bö­ző tár­gya­kat – köz­tük üve­get és piro­tech­ni­kai esz­közt – dob­tak, illet­ve tün­te­tő­tár­sa­i­kat és a rend­őrö­ket lök­dös­ték azért, hogy a sor­fa­lat áttör­jék.

A vád­lot­tak erő­sza­kos maga­tar­tá­suk­kal jog­sze­rű eljá­rá­suk­ban aka­dá­lyoz­ták a rend­őrö­ket, akik a léte­sít­mény­biz­to­sí­tá­si fel­ada­ta­i­kat emi­att csak meg­ne­he­zít­ve tud­ták ellát­ni.

Az elkö­ve­tők cse­lek­mé­nye­i­ket rész­ben egy­más­tól elkü­lö­nül­ten, egyes ese­tek­ben pedig közö­sen cse­le­ked­ve, cso­por­to­san való­sí­tot­ták meg.

Az ügyész­ség a mai napon benyúj­tott vád­ira­ta­i­nak több­sé­gé­ben azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság a vád­lot­tak­kal szem­ben – figye­lem­mel a veszély­hely­zet meg­szű­né­sé­vel össze­füg­gő átme­ne­ti sza­bá­lyok­ról és a jár­vány­ügyi készült­sé­gé­ről szóló tör­vény­re – tár­gya­lás nél­kül, bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban, vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tést szab­jon ki. Egy vád­lot­tat érin­tő­en – akit cso­por­to­san elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt koráb­ban a bíró­ság pró­bá­ra bocsá­tott – egy­sze­rű­sí­tett eljá­rás­ra az ügyész­ség nem látott lehe­tő­sé­get, így ese­té­ben azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság az álta­lá­nos sza­bá­lyok sze­rint eljár­va ítél­je vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re.

A nyo­mo­zó ügyész­ség hason­ló ügyek­ben eddig kilenc sze­mély ellen emelt vádat, ame­lyek­ben a bíró­ság – hat eset­ben jog­erős – íté­le­tet is hozott. A bíró­ság öt eset­ben 1 év vagy az alat­ti bör­tön foko­za­tú, vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés­re ítél­te a vád­lot­ta­kat – amely íté­le­tek közül kettő lett másod­fo­kon jog­erős –, míg egy vád­lot­tat 1 év 8 hónap bör­tön foko­za­tú, vég­re­haj­tá­sá­ban 2 év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés­re ítélt.

Az ügy­ben koráb­ban kiadott saj­tó­köz­le­mé­nyek az aláb­bi lin­ken érhe­tő­ek el:

 

A kap­cso­ló­dó videó anyag letölt­he­tő innen.