Főoldal » Statisztikai adatok » Criminality and Criminal Justice

Criminality and Criminal Justice

A Cri­mi­na­lity and cri­mi­nal jus­ti­ce című tájé­koz­ta­tó a Bűnö­zés és igaz­ság­szol­gál­ta­tás című kiad­vány angol nyel­vű for­dí­tá­sa. A HSSz tag­ja­ként a Leg­főbb Ügyész­ség a Kódex­nek tör­té­nő meg­fe­le­lés érde­ké­ben biz­to­sít­ja, hogy az elő­ál­ló leg­fon­to­sabb sta­tisz­ti­kai ada­tok angol nyel­ven is elér­he­tő­ek legye­nek a szer­ve­zet honlapján.

Vár­ha­tó meg­je­le­nés (elekt­ro­ni­kus): tárgy­évet köve­tő szep­tem­ber
Vár­ha­tó meg­je­le­nés (nyom­ta­tott): tárgy­évet köve­tő október