Főoldal » Statisztikai adatok » Tájékoztató a bűnözésről

Tájékoztató a bűnözésről

A kiad­vány a vizs­gá­la­ti évtől több (egyes táb­lá­za­tok ese­té­ben öt, míg másik táb­lá­za­tok kap­csán húsz) évre vissza­me­nő­leg mutat­ja be a bűnö­zés egyes muta­tó­i­nak ala­ku­lá­sát. A regiszt­rált bűn­cse­lek­mé­nyek és regiszt­rált elkö­ve­tők szám­ada­ta­it rész­le­tes elem­zé­sek, kiegé­szí­tő infor­má­ci­ók egé­szí­tik ki. A „Tájé­koz­ta­tó a bűnö­zés­ről” című kiad­vány a Leg­főbb Ügyész­ség leg­ré­gebb óta meg­je­le­nő tájé­koz­ta­tó­ja, amely 1965-től kez­dő­dő­en kerül éven­te egy alka­lom­mal kiadásra.

Vár­ha­tó meg­je­le­nés (elekt­ro­ni­kus): tárgy­évet köve­tő októ­ber