Főoldal » Statisztikai adatok » Bűnözés és igazságszolgáltatás

Bűnözés és igazságszolgáltatás

A kiad­vány a vizs­gá­la­ti évtől szá­mít­va tíz évre vissza­me­nő­leg tar­tal­maz­za a bűn­ügyi sta­tisz­ti­ká­ra vonat­ko­zó­an ren­del­ke­zés­re álló, fon­to­sabb szám­ada­to­kat. Az össze­ál­lí­tott táb­lák az Orszá­gos Bíró­sá­gi Hiva­tal, az Orszá­gos Rendőr-főkapitányság és a Büntetés-végrehajtás Orszá­gos Parancs­nok­sá­ga adat­gyűj­té­se­i­ből szár­ma­zó egyes ada­to­kat is tartalmaznak.

Vár­ha­tó meg­je­le­nés (elekt­ro­ni­kus): tárgy­évet köve­tő szep­tem­ber
Vár­ha­tó meg­je­le­nés (nyom­ta­tott): tárgy­évet köve­tő október