Főoldal » Hírek

Kiemelt hírek

Az ügyész­ség nagy figyel­met for­dít az épü­le­tei kor­sze­rű­sí­té­sé­re, ami­nek újabb pél­dá­ja a most átadott ügyész­sé­gi épü­let. Az átadó ünnep­sé­gen...

2021. szeptember 16., 13:14

A rövid kisfilmben bepillantást nyerhetünk a kitűzőkészítés kevéssé ismert folyamatába.

2021. szeptember 8., 8:54

Kez­dő­dik az isko­la. Dr. Mónok And­rea, a Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség ügyé­sze, helyet­tes szó­vi­vő­je, egy olyan terü­let­re igyek­szik fel­hív­ni a figyel­met,...

2021. augusztus 31., 8:40

További hírek

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és ember­ölés...

2021. szeptember 17., 9:44

A Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt bíró­ság elé állí­tott egy ukrán állam­pol­gár­sá­gú fér­fit, aki 2021. júni­us 17-én négy...

2021. szeptember 17., 9:39

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta egy férfi letar­tóz­ta­tá­sát, aki fahá­zak épí­té­sé­nek ígé­re­té­vel csalt ki több ember­től jelen­tős...

2021. szeptember 17., 9:37

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség vádat emelt az ellen a 41 éves férfi ellen, aki nagy erő­vel, kitar­tó­an, több mint 40 ütés­sel bán­tal­ma­zott egy padon ülő,...

2021. szeptember 17., 9:28

Összes hír