Főoldal » Hírek

Kiemelt hírek

Az ügyészség fennállásának 150 éves évfordulójáról egyre több vidéki helyszínen is megemlékezünk.

2021. október 22., 8:03

A jár­vány­hely­zet miatt dr. Polt Péter leg­főbb ügyész elren­del­te, hogy a mai nap­tól hatá­ro­zat­lan ideig ismét szü­ne­tel a sze­mé­lyes ügy­fél­fo­ga­dás az...

2021. október 21., 8:30

Milyen érzés először megpillantani a nevedet előadóként egy aktán? Hogyan hat a szóvivői munka az ügyészire?

2021. október 12., 8:40

További hírek

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség köte­les­ség meg­sze­gé­sé­re irá­nyu­ló hiva­ta­li vesz­te­ge­tés bűn­tet­te és hiva­ta­los sze­mély elle­ni...

2021. október 22., 10:31

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járá­si Ügyész­ség egy kábítószer-kereskedővel és két fogyasz­tó­val szem­ben emelt vádat. A vád­irat sze­rint a 35 éves férfi 2019 év máso­dik...

2021. október 22., 9:53

A Rác­ke­vei Járá­si Ügyész­ség vádat emelt két férfi és egy nő ellen, akik kifosz­tot­ták azt az idős­ko­rú sér­tet­tet, aki koráb­ban segí­tett nekik. A vád­irat...

2021. október 22., 9:43

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé azt a 21 éves...

2021. október 22., 9:38

Összes hír